Propozície - Minimaratón

PROPOZÍCIE GORALSKÉHO MINIMARATÓNU, POLMARATÓNU A MARATÓNU  2023

GM minimarathon

 

1. Všeobecné informácie.

Diaľkové horské behy po vyznačených trasách a turistických chodníkoch, prevažne po horských hrebeňoch s krásnymi výhľadmi, orientačne jednoduché.

Určené pre horských bežcov, maratóncov, ultramaratóncoch, ale aj pre diaľkových turistov, ktorí túto horskú trasu dokážu zvládnuť v stanovenom časovom limite.

 

2. Termín a miesto.

Nedeľa, 20.8. 2023, Trojmedzie - spoločná hranica Slovenskej republiky, Českej republiky a Poľska.

Štart i cieľ polmaratónu a maratónu a minimaratónu je o 10:00 hod. priamo z Trojmedzia. Časový limit 8 hodín.

 

3. Program

 

Sobota, 19.8. 2023

16:00 - 18:00 – registrácia pretekárov na Trojmedzí,

16:00 - 18:00 – vydávanie štartovných balíčkov pre pretekárov na Trojmedzí,

 

Nedeľa, 20.8. 2023

 

8:00 -9:00 – registrácia pretekárov a vydávanie štartovných balíčkov pre pretekárov na minimaratón, polmaratón a maratón na Trojmedzí v mieste štartu

09:00 -štart maratónu 

10:00 - štart MTBV,  polmaratónu  a minimaratónu

10:25 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov minimaratónu

11:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov polmaratónu

12:30 - predpokladaný dobeh prvých pretekárov maratónu

16:00 - časový limit pretekov

 

Pondelok

Odchod pretekárov zo stanového tábora na Trojmedzí.

 

DSCN50941 

 

4.Trasy:

a.) minimaratón: 6,8 km (+ 217 m)

b.) polmaratón: 26,6 km (+ 833 m)

c.) maratón: 50 km (+1950 m)

 

Väčšina trate vedie po značkovaných turistických chodníkoch cez tri štáty - Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľsko. Pretekári sa môžu pohybovať výlučne po vyznačených bežeckých trasách. Pretekári dostanú mapy trasy pretekov. Trasy jednotlivých budú veľmi dobre vyznačené a pred čelom preteku pôjde vozidlo s členmi Horskej služby /okrem horských chodníkov/. Trasy polmaratónu, maratónu a ultramaratónov sú do 21 km totožné.  Podrobné mapy, fotografie a video z trasy budú včas zverejnené na webovej stránke

 

Trasy behov:

a.)  Minimaratón: 6,8 km (+217 m) :Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Čierne pri Čadci - Trojmedzie

 

b.) Polmaratón: 26,6 km (+833 m) : Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie -Črchľa - Čierne při Čadci - Trojmedzie

 

c.) Maratón: 50km (+1950 m): Trojmedzie - Jaworzynka - Hrčava - Girová - Studeničné - Svrčinovec - Závršie –Črchľa –Tri kopce - Liesková – Firková Kyčera - Oselné – Skaľanka -Na Beskidku - Zwardoň-Mýto - Kikula- Poľana – Skalité – Pahorok – Czadeczka – Trojmedzie.

 

 

Trasy jednotlivých behov budú vyznačné na mape, ktorú obdrží každý pretekár /okrem ninimaratónu/.

 

GM2013 0107

 

5. Kontrólne body:

Na trase sa budú nachádzať kontrólne body. Pretekár musí prejsť všetkými kontrolnými bodmi na trase, inak bude diskvalifikovaný. Pretekári musia mať štartovné čísla umiestnené vpredu na viditeľnom mieste. Na kontrólnych bodoch sa budú nachádzať rozhodcovia.

 

6. Občerstvovacie stanice:

Na trasách jednotlivých behov sa budú nachádzať občerstvovacie stanice:

 

a.) na trase minimaratónu: 6,8km – na Trojmedzí v cieli preteku

 

b.) na trase polmaratónu: 8km – pri chate Girová, 16 km – pri Obecnom úrade Svrčinovec

 

c.) na trase maratónu: 8km – pri chate Girová, 16 km – pri Obecnom úrade Svrčinovec,25km – pod vrcholom Liesková, 35km – pri chate Na Beskidku, 43km – pri štadióne v Skalitom.

 

 

Občerstvovacie stanice budú vybavené podľa potreby hlavne vodou, iontovým nápojom, ovocím, sacharidmi, sušienkami a soľou.

 

7. Limity:

Na trase maratónu budú stanovené časové limity, ktorých prekročenie bude znamenať diskvalifikáciu pretekára:

 

 

8. Účasť na preteku:

Pretekári, ktorí chcú štartovať na polmaratóne, maratóne a ultramaratóne musia:

- byť plnoletí,

- včas zaregistrovaní,

- zaplatiť stanovené štartovné

- vlastnoručne podpísať osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na štart a vlastnej zodpovednosti za prípadné následky. .

- prevziať si v termíne štartovné číslo a štartovný balíček,

- dostaviť sa včas na štart s potrebnou povinnou výbavou.

 

9. Povinná výbava:

Počas trvania celého preteku musí mať každý pretekár u seba povinnú výbavu. Povinná výbava môže byť kontrolovaná na trati. Chýbajúca povinná výbava môže mať za následok časovú penalizáciu, alebo aj diskvalifikáciu pretekára.

 

Povinná výbava:

- čitateľne vpredu umiestnené štartovné číslo,

- nabitý a zapnutý mobilný telefón sroamingom /okrem minimaratónu/,

- občianský preukaz alebo cestovný pas,

- ruksák alebo bežecký opasok snádobou na vodu sobsahom minimálne 0,5 litra /pre účastníkov ultramaratónu minimálne 1 liter/

 

Doporučená výbava:

- karta poistenca,

- vhodné oblečenie a výstroj ,

- vetrovka do dažďa,

- tepelná fólia,

-čelovka,

- náplaste, ochranné krémy , elastický obväz,

 

DSCN51292

 

10. Zásady pohybu na trase

Počas preteku je možné pohybovať sa len po trase označenej organizátorom . Povinnú výbavu je povinný mať pretekár po celý čas pri sebe. Zakázaná je pomoc od tretích osôb na trase, ktorá by znevýhodňovala ostatných pretekárov.

Na trase je možné využívať občerstvenie len z občerstvovacích staníc na trase, z chát na trase, alebo prírodných zdrojov. Pretekári nesmú počas behu znečisťovať životné prostredie a poškodzovať značenie na trati. Nedodržanie týchto zásad môže mať za následok časovú penalizáciu, alebo aj diskvalifikáciu pretekára.

 

11. Počasie.

Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo vo vynímočnom prípade /napr. život ohrozujúca búrka/ skrátiť preteky, prípadne prerušiť preteky.

 

12. Bezpečnosť:

Pretekári sa zúčastňujú preteku na vlastné nebezpečenstvo a v prípade zdravotných následkov a materiálnej ujmy nemôžu žiadať kompenzáciu od organizátorov.

Trasa pretekov vedie prevažne vhorskom,ťažko dostupnom teréne, v ktorom nie je možné vždy zabezpečiť okamžitú pomoc. V prípade vážneho zranenia sú ostatní pretekári povinní poskytnúť prvú pomoc zranenému pretekárovi, prípadne privolať pomoc. Neposkytnutie pomoci zranenému pretekárovi bude mať za následok diskvalifikáciu pretekára. Pretekári budú mať kontakt na Horskú službu, ktorá v prípade potreby bude zabezpečovať pomoc pre pretekárov.

 

13. Odstúpenie z preteku:

Pretekár, ktorý počas preteku odstúpi z pretekov je povinný bezodkladne o tom vyrozumieť organizátora na uvedenom telefónnom čísle. Pretekári, ktorí neohlásia svoje odstúpenie z preteku budú musieť znášať náklady na prípadnú pátraciu akciu Horskej služby.

Organizátor nezabezpečuje transport osôb, ktoré odstúpia z preteku z iných dôvodov ako je zranenie. Pre takéto osoby môže podľa svojich možnosti zabezpečiť odplatný prevoz prostredníctvom dohodnutého prepravcu.

 

GM2013 0711 

 

14. Ceny:

Podujatie má charakter športovej súťaže. Najlepší traja pretekári v absolútnom poradí získajú finančné ceny, ktorých výška bude upresnená v dostatočnom predstihu pred pretekom. Najlepší traja pretekári vjednotlivých vekových kategoriách získajú vecné ceny od sponzorov Goralského maratónu.

Všetci pretekári dostanú v cieli medailu.

 

Kategórie:

Podmienkou vyhodnotenia kategórie je účasť minimálne 3 pretekárov.

 

MINIMARATÓN

MUŽI:                                                                   ŽENY: 

Absolútne poradie                                                 Absolútne poradie

M1: 18 – 39 rokov                                                K1: 18 - 39 rokov

M2 : 40 – 49 rokov                                               K2: 40 - 49 rokov

M3: 50 – 59 rokov                                                K3: 50 - 59 rokov

M4: nad 60 rokov                                                 K4 : nad 60 rokov

 

 

 

 

Podmienkou vyhodnotenia vekovej kategórie je účasť minimálne 3 pretekárov.

 

GM2013 0352 

 

15. Štartovné :

Výška štartovného je závislá od termínu zaplatenia štartovného. Štartovné je potrebné zaslať na účet Goralského maratónu, prípadne výnimočne zaplatiť v hotovosti na niektorých bežeckých podujatiach /napr. Lysacup/. organizátora:

 

Minimaratón:

Štartovné

- registrácia a úhrada do: 1. 08. 2023 - 10 euro,   tričko 5 euro 

- registrácia a úhrada po: 1.08.  2023 - na mieste - 12 euro, tričko 5 euro 

Registrácia cez internet bude ukončená 15.08. 2023. Platba cez účet bude možná len do 15.08. 2023. Potom už len na mieste .

 

Číslo účtu: 0051991713/0900 - platby SR

Názov účtu: ŠKP Čadca

IBAN SK7009000000000051991713 – platby z EU

BIC/SWIFT - GIBASKBX

Športový klub polície Čadca

Palárikova 977, 022 01 Čadca

Do poznámky uviesť meno a priezvisko pretekára.

 

16. Kancelária pretekov.

Kancelária pretekov sa bude nachádzať priamo na Trojmedzí. .

 

17. Ubytovanie a nocľah.

Pretekári budú mať zabezpečený nocľah na vlastných kararimatkách a vo vlastných spacákoch . Bude možné aj bezplatné stanovanie priamo na Trojmedzí. Záujemci môžu využiť aj zľavy na ubytovaní vo vybraných ubytovacích zariadeniach, ktoré budú uverejnené na stránke.

 

GM2013 0308

 

18. Benefity pre pretekárov :

 

Účastníkom minimaratónu ponúkame:

- účasť na pretekoch minimaratónu,

- nápoje a občerstvenie po preteku,

- štartovné číslo, 

- pamätnú medailu alebo odznak,

- diplom,

- foto z pretekov,

- video z pretekov,

- vecné ceny pre najlepších,

- nádhernú krajinu a výhľady,

- výbornú atmosféru pretekov,

- goralskú zábavu po skončení pretekov.

 

 

19. Informácie.

Všetky potrebné informácie budú zverejnené na webovej stránke Goral marathon.

Ďalšie informácie bude možné získať na facebooku Goral marathon, prípadne prostredníctvom emailu.

 

20. Organizator:

Goral marathon team SK/PL/CZ

KONTAKT:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 


Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

21. Posledná interpretácia pravidiel je na organizátorovi.

 

REGISTRÁCIA

 logo GM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori

 • Coop

 • Cbmedia

 • IPC Slovakia

 • BUKOV

 • Nadácia Pontis

 • ALPHA SPORT

 • SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

 • LEDNICKE ROVNE

 • Autosalón KIA Čadca

Coop

sponzor-coop

Cbmedia

cbmedia-sponzor

IPC Slovakia

chransa logo

BUKOV

BUKOV

Nadácia Pontis

1425562402 re nadacia pontis logo1

ALPHA SPORT

ALPHA SPORTMamut

SKLÁRNE LEDNICKÉ ROVNÉ

Lednické Rovne

LEDNICKE ROVNE

Lednicke Rovne

Autosalón KIA Čadca

KIA

visegraderb01erb02erb03erb04cadcacierneerb05oscadnicarajczagmina-istebna